Koolitusprogramm “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul”

Meie lasteaed osaleS koolitusprogrammis “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul” esimest korda. Meie meeskond tulI koolitusele teadmisega, et tänapäeval ei jää digimaailmast puutumata ükski asutus, sealhulgas ka meie lasteaed ning soovime saada teadmisi ja oskusi kuidas tuua digimaailm tänapäeva lasteaeda. Lootsime saada palju uusi kogemusi, teadmisi ja toredaid ideid.

Meie meeskonna ootused koolitusele olid:

 • Saada häid ideid, et muuta olemasolevat õpikeskkonda kaasaegsemaks ja lastele atraktiivsemaks.
 • Tutvuda digiajastu õppeprotsessi trendidega.
 • Kasutada uusi teadmisi ja oskusi õppe- ja  kasvatustegevuste läbiviimiseks.
 • Saada ideid kuidas julgustada õpetajaid kasutama õppetöös digitehnoloogiat.
 • Saada teadmisi kuidas planeerida ja korraldada õppe- ja kasvatustegevust nii, et nutiseade oleks abivahend, mitte põhiline vajaminev vahend/materjal.
 • Häid mõtteid kuidas saab kasutada digitehnoloogiat erinevates valdkondades.

Meie meeskonna eesmärgid koolitusel olid:

 • Saada teadmisi kuidas efektiivsemalt digivahendeid kasutada.
 • Saada teadmisi kuidas kaasata õpetajaid kasutama digivahendeid.
 • Planeerida kuidas saab kasutada IKT-vahendeid õppe- ja kasvatustegevustes.
 • Saada teadmisi kuidas muuta õpikeskond kaasaegsemaks.

ESIMENE KOOLITUSPÄEV (16.02.2017).

09.30-10.00 Saabumine ja tervituskohv
10.00 – 10.40 Sissejuhatus koolitusse Triin Kaasik, HITSA projektijuht
10.40 -11.30 Digiajastu ja kool
Kuidas juhtida õppeprotsessi tänapäeval?
Missugune on õpilaste arengut toetav kaasaegne õpikeskkond?
Missugused on tulevikuoskused?
Ülle Luisk, Viljangi Gümnaasiumi direktor või
Sirje Kautsaar, Juur Eduard Vilde Kooli direktor
11.30– 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.30 Koolimeeskonna professionaalne areng
Missugused on    digiajastu võimalused meeskonna arendamisel?
Ülle Luisk, Viljangi Gümnaasiumi direktor või
Sirje Kautsaar Juur Eduard Vilde Kooli direktor
13.30 – 14.30 Lõuna
14.30 – 16.00 Digiajastu õppimiskultuur
Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri oma   koolis?
Missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad   ja õpetamisvõtted?
Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi   haridustehnoloog või Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja   HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog või Airi Aavik Haapsalu Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog.
16.00 – 16.15 Kohvipaus
16.15 – 17.30 Digiajastu õppimiskultuur jätkub
Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri oma   koolis?
Missugused on digiajastu õppeprotsessi sobivad õppemetoodikad   ja õpetamisvõtted?
Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi   haridustehnoloog või Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja   HITSA Innovatsioonikeskuse haridustehnoloog või Airi Aavik Haapsalu Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog.
17.30-18.00 Kokkuvõte päevast Triin Kaasik, HITSA projektijuht

Meeskonnatöö 1

Digipädevuse toetamine meeskonnas

Millised on digipädevuse toetamiseks vajalikud funktsioonid teie asutuses? Kes neid funktsioone teie lasteaias täna täidavad?
Tegevuste planeerimine ja analüüsimine epäevikus. Kõik pedagoogid, spetsialistid, juhtkond.
Rühmaarvutite kasutamine õppe- ja kasvatustöös (õppefilmid, pildid, mängud). Kõik pedagoogid, spetsialistid, juhtkond.
Projektori kasutamine (saal, rühmaruum, mida võivad kasutada ka teised rühmad). Kõik pedagoogid, spetsialistid, juhtkond.
BeeBotide kasutamine õppe- ja kasvatustöös. Õpetajad, robootika huviringi õpetaja.
Robootika huviring (lego+programmeerimine). Lapsed, robootika huviringi õpetaja
Meediakasvatus (telefonide ja tahvelarvutite kasutamine ja õppefilmide loomine). Õpetajad, spetsialistid ja lapsed.
Rühmablogid ( blogi loomine, kus on info, mis kajastab rühmas toimunud tegevusi). Õpetajad, lapsevanemad.
E-listid ja vestlusgruppid (Facebook jms.) Õpetajad, lapsevanemad.
Outlook (epost, suhtlemine ja info jagamine emaili kaudu). Õpetajad, spetsialistid, juhtkond.
Lasteaia veebileht. Õpetajad, lapsevanemad, spetsialistid, huvigrupid, jt.
Lasteaia digitaalne dokumentatsioon (eketas, EKIS dokumentide register, EHIS, EMTA, OMNIVA, HA Andmekogu, SAP-portal, epäevik j.n.e.) Juhtkond.
IT taristu korrashoid. Majandusjuhataja,Telia.
Sissekoolitused (positiivsete kogemuste ja teadmiste jagamine). Juhtkond ja õpetajad.
HITSA koolitused. Juhtkond ja õpetajad.

Meeskonnatöö 2:

Haridusasutus digiajastul

           Mida te teete juba väga hästi?

 • Epäevik
 • Meeskonnatöö (kõik on kaasatud).
 • Ketas (kättesaadav info: dokumendid, korrad, avaldusteblanketid ja muu tööks vajalik).
 • Projektori kasutamine (saal, rühmaruum, mida võivad kasutada ka teised rühmad).
 • Rühmaarvutite kasutamine õppe- ja kasvatustöös (õppefilmid, pildid, mängud).
 • E-listid ja vestlusgruppid (Facebook jms.)
 • Outlook (epost, suhtlemine ja info jagamine emaili kaudu).
 • Lasteaia veebileht.
 • Lasteaia digitaalne dokumentatsioon (eketas, EKIS dokumentide register, EHIS, EMTA, OMNIVA, HA Andmekogu, SAP-portal, epäevik j.n.e.)
 • IT taristu korrashoid (korraldatud linna poolt).

Mida soovite edaspidi veel arendada?

 • Epäevik- Kaasata lapsevanemaid (andmed, et vanem kasutaks epäevikut).
 • Senisest enam osaleda meediakasvatuse ja HITSA koolitustel
 • Jagada positiivseid kogemusi IT-vahendite ja loodud õppevara kasutamisel.
 • Rühmablogide kajastamine lasteaia kodulehel.
 • Digikataloogi loomine ja kasutamine (e-õppevahendid).
 • Digiõpperuumi loomine (SMART tahvel).
 • Meediakasvatuse teema viia õppekavasse.
 • Digipargi laiendamine (tahvelarvutid, projektorid rühmadesse).

Millest peaksite loobuma?

 • Vananenud näitlik õppematerjal asendada digimaterjaliga.
 • Liigne bürokraatia (dubleerivate andmekogude täitmine).

TALLINNA MEELESPEA LASTEAIA IDEED:

 1. Õppematerjalide digikataloogi loomine ja kasutamine.
 2. Digipargi laiendamine (projektorite paigaldamine rühmadesse)
 3. Õpperuumi kujundamine (kus on puutetundlik tahvel)
 4. Programmeerimise algõppe: BeeBotide kasutamine õppe- ja kasvatustegevustes.
 5. Meediakasvatuse teema viia õppekavasse.
 6. Meediakasvatuse rakendamine koostöös lastega õppefilmide loomine, meediateadlikkuse arendamine (kriitiline mõtlemine, ohud ja võimalused).
 7. Rühmablogi loomine (rühma info juurde kodulehele).
 8. eTwinning koostöös naaberlasteaiaga (koolitus, kahe lasteaia vaheline koostöö, eTwinningu võimaluste laiem kasutamine).
 9. Digitehnoloogia kasutamine õuesõppes – GPS kunst.
 10. Digi töötuba – õpetajalt õpetajale teadmiste jagamine.
 11. Skype kasutamine infotundide läbiviimisel.
 12. Rühma tutvustava video loomine ja lasteaia veebilehele lisamine.

 

TEINE KOOLITUSPÄEV

09.00 – 10.30 Meil on 15 head ideed, valime välja ühe ja viime ellu
Missugune on hetkeseis?
Mida meeskonnana õppeprotsessis muuta?
Kuidas leida tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks?
Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach
10.30– 10.45 Kohvipaus
10.45– 12.15 … valime välja ühe ja viime ellu Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach
12.15 – 13.00 Lõuna
13.00 – 15.00 … valime välja ühe ja viime ellu Kokkuvõte ja plaanid edasiseks Raimo Ülavere, Mindsweeper OÜ koolitaja ja coach

MEESKONNATÖÖ:
Hinda oma lasteaia pedagooge antud kriteeriumite järgi:

ADKAR

KRITEERIUM KOOLITUST LÄBINUD ÕPETAJAD TEISED ÕPETAJAD
TEADLIKKUS 10 7
TAHE 10 6
TEADMISED 10 4
OSKUSED 10 4
TOETUS 10 10

MEIE SIHT -> Kõik Meelespea Lasteaia pedagoogid kasutavad oma õppe- ja kasvatustegevustes Bee-Bot’e.

Tutvu alloleva lingiga:
http://www.rekato.ee/et/product/bee-bot-programmeeritav-ja-taaslaetav-mesimumm-p%C3%B5randarobot

MEIE AJATELG:

 • Olemasoleva Bee-Bot’i kodulehega tutvumine ja selle tutvustamine õpetajatele (lingid, pildid, materjalid), et tekiks teadmised, oskused ja huvi.
 • Õpetajad (Uljana, Kadri) (Kätlin, Janne, kes on koolitust läbinud) viivad läbi Bee-Boti tegevusi MÄRTSIS. Kavas on planeerituid tegevusi filmida ja neid lisada blogisse jooksvalt.
  Kuupäevad, millal rühm viib läbi Bee-Boti tegevused Rühm
  06.03-10.03 LEPATRIINUD
  13.03-17.03 ÕIEKESED
  20.03-24.03 SIPSIKUD
  27.03-31.03 MESIMUMMID
 • Infotunni läbiviimine.
 • Teised õpetajad valivad saadud materjalist endale ühe idee, mille ta viib läbi koos lastega APRILLIS/MAIS (Kuldkalad, Päikeselapsed, Pererühm, Naerulinnud, Pokud, Naksitrallid).Rühmad valivad tegevuste läbiviimiseks sobiva aja 10.03-17.03.2017
Kuupäevad, millal rühm viib läbi Bee-Boti tegevused Rühm
03.04-07.04
10.04-13.04
17.04-21.04
24.04-28.04
02.05-05.05
08.05-12.05
 • Jagatakse positiivseid kogemusi idee laadal (24.05.2017)